Privacyverklaring Klaver Partners B.V.

Inleiding

Klaver Partners B.V. (‘KP’, ‘wij’ of ‘ons’), gevestigd in Wassenaar met KvK-nummer: 27285110, opereert een vertegenwoordigersplatform onder de naam KP Value Platform. Om onze diensten in overeenstemming met onze zorgplicht en wettelijke verplichtingen uit te kunnen voeren hebben wij jouw persoonlijke gegevens nodig. Bescherming van die gegevens en controle daarover is essentieel. In deze privacyverklaring beschrijven wij in het kort ons beleid ten aanzien van de bescherming van de privacy van jouw persoonsgegevens.

Bronnen waaruit wij persoonsgegevens verkrijgen

De bedoelde gegevens zijn voornamelijk van jou afkomstig, dat wil zeggen door jou aan ons verstrekt, voor aanvang van en gedurende onze relatie ter voldoening aan onze wettelijke ‘know your customer’ verplichting en onze verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Voor controle- en/of marketingdoeleinden kunnen wij ook informatie afkomstig van anderen, zoals sociale media, Google of de Kamer van Koophandel verwerken.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren, omdat wij dat verplicht zijn op basis van de wet, of omdat wij daarbij rechtmatige belangen hebben. Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is. Wij delen jouw gegevens niet met anderen, tenzij het gaat om: – toezichthouders of overheden (zoals de AFM, DNB en de Belastingdienst), wanneer dat wettelijk verplicht is. Wij onderzoeken in dergelijke gevallen altijd nauwkeurig de bevoegdheid van de betreffende instantie en zien erop toe dat procedurele privacy-waarborgen goed in acht genomen worden.  – een partij die wij nodig hebben om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. In dergelijke gevallen zullen wij altijd een schriftelijke overeenkomst met een dergelijke partij sluiten, een zogenaamde verwerkersovereenkomst, die voldoet aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) gestelde eisen ter bescherming van jouw persoonsgegevens en ter waarborging van de hieronder beschreven privacy rechten.

Jouw recht op privacy

Jij kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van jouw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kun jij ons vragen om een kopie van jouw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die jij inschakelt. Bij de inhoudelijke beoordeling van jouw verzoek zullen wij jouw (privacy)belangen tegen onze belangen afwegen, vanzelfsprekend met inachtneming van de toepasselijke regelgeving.

Contact en klachten Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun jij sturen naar: Klaver Partners BV B.V. T.a.v. E. Klaver, Wassenaar. Telefoon: +31 6 24611846 Email: e.klaver@klaverpartners.com